Екi изотерма, екi адиабата

Екi изохора, екi адиабата

Екi изотерма, екi изобара

Екi изохора, екi изотерма

Екi изобара, екi изотерма

44.Карно циклiнiң пайдалы әсер коэффициентiнiң өрнегi

45.Молекула кинетикалық тұжырымның анықтамасын көрсетіңіз

A) Көрсетілгендердің барлығы

B) Кез-келген дене молекула деп аталынатын ерекшеленген майда бөлшектерден тұрады

C) Молекулалар ретсіз, хаосты қозғалыста болады

D) Молекулалар қозғалысының интенсивтілігі дененің температурасына тәуелді

E) Молекулалар қозғалысын жылулық қозғалыс деп атайды

46.Молекула-кинетикалық теорияның тәжірибелік негіздері

A) Көрсетілгендердің барлығы

B) Броундық қозғалыс

C) Штерн тәжірибесі

D) Ламберт тәжірибесі

E) Перрен тәжірибесі

47. 12С атомының 1/12 массасына тең масса не деп аталады

A) Салыстырмалы атомдық масса

B) Массаның атомдық бірлігі


4225715572062964.html
4225747864658819.html
    PR.RU™